Promesa na zakup broni - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Promesa na zakup broni - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Posiadanie broni w Polsce jest legalne, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych i zdobycia odpowiednich uprawnień, a konkretnie pozwolenia na posiadanie broni palnej. Osobie, która uzyskała pozwolenie na posiadanie broni palnej na określoną ilość egzemplarzy i do określonego celu posiadania tej broni (np. sportowy, łowiecki, kolekcjonerski itp.) wydawane jest zaświadczenie lub zaświadczenia uprawniające do nabycia broni palnej, potocznie zwane PROMESĄ. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, procedury zakupu broni w naszym kraju zostały ściśle uregulowane przepisami prawa – zwłaszcza ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, a także ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym z dnia 13 czerwca 2019 roku. W poniższym tekście wyjaśniamy, czym właściwie jest promesa na zakup broni, kto może się o nią ubiegać, jak ją zdobyć, ile to kosztuje i jaką ma ważność.

Promesa na broń – czym jest?

Promesa na broń to ważny dokument, który umożliwia legalny zakup określonego rodzaju broni i amunicji. Bez niego żadna transakcja zakupu nie zostanie przeprowadzona zgodnie z prawem. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni (promesa) wydawane jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji osobom uprawnionym do nabycia broni, posiadającym odpowiednie pozwolenie. Dokument zawiera szczegóły dotyczące rodzaju i ilości broni, którą można na jego podstawie nabyć, a także liczbę egzemplarzy amunicji do niej.

W trakcie zakupu, sprzedawca będzie wymagał okazania dokumentu tożsamości oraz promesy jako potwierdzenia uprawnienia do nabycia broni. Po zakończeniu transakcji, dokument ten pozostaje w posiadaniu sprzedawcy, a nie kupującego. Promesa umożliwia zakup zarówno samej broni palnej jak i amunicji do niej (w odpowiednim kalibrze) a później po rejestracji broni w WPA zakup amunicji będzie możliwy będzie na podstawie legitymacji posiadacza broni otrzymanej w WPA (Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji). Nabywający broń ma bowiem obowiązek rejestracji każdego egzemplarza w ciągu 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po jej nabyciu.

Jak uzyskać promesę na zakup broni?

Procedurę ubiegania się o promesę rozpoczyna precyzyjne wypełnienie wniosku, którego wzór znaleźć można w rozporządzeniu w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni, bądź na stronach internetowych komend policji. Poszczególne wnioski mogą się nieco od siebie różnić, w zależności od celu ubiegania się o broń (broń do celów kolekcjonerskich, łowieckich, pamiątkowych, rekonstrukcji historycznych, sportowych, szkoleniowych, ochrony osobistej), należy więc wybrać właściwy.

W dokumencie trzeba określić liczbę sztuk broni, jaką zamierza się nabyć oraz cel będący przesłanką chęci jej posiadania a także liczbę zaświadczeń. Ponadto konieczne jest umieszczenie we wniosku swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących posiadanego pozwolenia na broń (jego serię, numer oraz datę otrzymania). Rzetelność i przejrzystość wniosku są kluczowe dla wydającego organu, który podejmuje decyzję o przyznaniu dokumentu. Do wniosku należy dołączyć także wymagane załączniki (potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej). Komplet dokumentów należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji (w Wydziale Postępowań Administracyjnych - bezpośrednio lub w biurze podawczym KWP) , właściwej dla miejsca swojego zamieszkania. Wydanie promesy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym zaświadczenie to można odebrać osobiście lub poprosić o wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu EPUAP.

Liczba egzemplarzy broni – świadomy wybór

Promesa precyzyjnie określa liczbę broni, jaką osoba może nabyć. Przekroczenie tej liczby jest niemożliwe, dlatego warto odpowiednio przemyśleć tą kwestię przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów. W jednym wniosku można wystąpić o taką ilość broni, na jaką posiadamy zezwolenie, natomiast w przypadku chęci zakupu kilku egzemplarzy, zaleca się złożenie wniosku o wydanie kilku zaświadczeń (jedno zaświadczenie na jeden egzemplarz broni). Dlaczego? Stwarza to większe możliwości dotyczące miejsca i czasu zakupu poszczególnych egzemplarzy broni. Wspominaliśmy już bowiem, że zaświadczenie uprawniające do zakupu broni po transakcji zawsze pozostaje u sprzedawcy, stąd też jeśli promesa zostanie wystawiona na kilka sztuk broni, a my kupimy tylko jedną, wówczas całkowicie utracimy prawo do nabycia pozostałych w innym miejscu i terminie.

Ile kosztuje promesa na zakup broni i jaka jest jej ważność?

Ubieganie się o promesę na broń wiąże się z pewnymi kosztami, natomiast są one niewielkie. Składając wniosek należy uiścić opłatę skarbową, której wysokość wynosi 17 złotych za jedno zaświadczenie (dane do wpłaty takie jak beneficjent, czy numer konta sa podawane na stronie www komend wojewódzkich). Kolejną istotną kwestią, którą warto poruszyć, jest czas ważności promesy na broń. Dokument ten wydawany jest bezterminowo, co oznacza, że broń i amunicję można nabyć w dowolnym czasie od momentu uzyskania promesy. Należy jedynie pamiętać o konieczności rejestracji broni w ciągu maksymalnie 5 dni od daty jej nabycia, gdyż niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci nałożenia kary grzywny, a nawet cofnięciem pozwolenia na broń w skrajnych przypadkach.

Szukasz pewnego źródła wiedzy na temat legalnego procesu nabycia promesy na broń? Milicon® to miejsce, w którym Twoje potrzeby zostaną spełnione! Jako ceniony dostawca sprzętu militarnego, posiadamy szeroki asortyment broni i akcesoriów, a także dysponujemy wiedzą, dzięki której jesteśmy w stanie dokładniej wyjaśnić kroki, jakie należy podjąć w celu legalnego nabycia broni. Chętnie udzielimy także wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego sprzętu i akcesoriów. Naszym celem jest wspieranie naszych klientów, by poczuli się pewniej i lepiej zorientowani w tym obszarze.

Promesa na zakup broni stanowi kluczową rolę w zapobieganiu dostępowi do broni palnej osobom, które mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub innych, dlatego proces jej uzyskania, a następnie wykorzystania musi być ściśle przestrzegany, by uniknąć przypadków nadużyć i nielegalnego posiadania wszelkiego rodzaju broni.